5/8/2018

Biên bản kiểm phiếu

Biên bản kiểm phiếu 2018

4/13/2018

Họp Đại hội Cổ đông 4/2018

Tài liệu họp Đại hội Cổ đông 4/2018

1/3/2016

Họp đại hội cổ đông 1/2016

Tài liệu họp Đại hội Cổ đông tháng1 năm 2016

4/6/2015

Họp Đại hội Cổ đông ngày 6/4/2015

Tài liệu họp Đại hội Cổ đông ngày 6/4/2015

CÔNG TY CỔ PHẦN THANH TOÁN QUỐC GIA
VIỆT NAM - NAPAS

National Payment Corporation of Vietnam