Tiếng Việt English
index index #
Tin Smartlink
Tin TT thanh toán phi tiền mặt
Tin khác
Thông cáo Báo chí
THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012 (31/05/2012)
Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ thẻ Smartlink trân trọng kính mời Quý vị cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012, chi tiết như sau:

1. Thời gian: 14h00 ngày thứ ba (05/06/2012).
2. Địa điểm: Phòng họp lớn Công ty Cổ phần Dịch vụ Thẻ Smartlink - Tầng 8, Tòa nhà Thủ đô, số 72 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
3. Nội dung Đại hội:
- Báo cáo về công tác quản trị công ty năm 2011 và định hướng hoạt động năm 2012.
- Báo cáo kết quả hoạt động năm 2011 và phương hướng hoạt động kinh doanh năm 2012.
- Báo cáo về hoạt động và kết quả kiểm toán năm 2011 của Smartlink.
- Tờ trình thông qua chủ trương kéo dài nhiệm kỳ và nhân sự của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty.
4. Tài liệu họp: Xin vui lòng truy câp và tải về theo đường dẫn                  daihoidongcodongSmartlink2012/ tailieuhop/ download.smartlink.vn.                
5. Đăng ký dự họp Đại hội:
- Để công tác chuẩn bị Đại hội được chu đáo, Quý vị cổ đông xin vui lòng đăng ký (dự họp trực tiếp hoặc ủy quyền tham dự) với bộ phận Văn phòng, Công ty CP Dịch vụ Thẻ Smartlink trước ngày 01/06/2012 theo các số điện thoại: 04. 3936 1818 (máy lẻ: 117, 213), hoặc gửi văn bản xác nhận đăng ký tham dự qua Fax theo số: 04. 3936 1819/ gửi email đến địa chỉ: huongbtv@smartlink.com.vn.
- Kính đề nghị Quý vị cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp mang theo Tài liệu họp, bản gốc Thông báo mời họp, Chứng minh nhân dân (hoặc hộ chiếu) và bản gốc Giấy ủy quyền dự họp Đại hội để làm thủ tục đăng ký tham dự Đại hội.
- Lưu ý: Cổ đông tham dự Đại hội tự túc chi phí ăn ở, đi lại.
Trân trọng kính mời !

 TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

(đã ký)

NGUYỄN THU HÀ

Các tin khác: